Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

POZ i Poradnie specjalistyczne ul. Próchnika 11
CM Rydygiera
Szpital Ginekologiczno-Położniczy ul. Sterlinga 13
CM Rydygiera
Sala porodowa w w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym
CM Rydygiera
Przychodnia Przyszpitalna - ul. Pomorska 59
CM Rydygiera
Rejestracja Przychodni Akademickiej "PaLMA" ul. Lumumby 14
CM Rydygiera
Wybory do Rad Osiedli - 07.04.2019 r.
Miasto Łódź

Aktualności

 

Oferta Pracy

Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

Do głównych zadań będzie należało:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej (m.in. sporządzanie projektów SIWZ, ogłoszeń, protokołów posiedzeń komisji przetargowych, odpowiedzi na pytania do SIWZ, korespondencji z wykonawcami)
 • konsultowanie zakresu dokumentacji z poszczególnymi decydentami
 • pełnienie obowiązków sekretarza Komisji Przetargowej
 • reprezentacja przed KIO i przygotowywanie dokumentów związanych z postępowaniami odwoławczymi
 • opiniowanie dopuszczalności wprowadzania zmian do umów o udzielenie zamówienia publicznego
 • Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, które nie podlegają procedurze stosowania ustawy Pzp, dokonywanie rozpoznania rynku i zbieranie ofert.

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • doskonałej znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • wykształcenia wyższego magisterskiego;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera w szczególności programów z pakietu MS Office;

Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych;

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
  w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

Miejsce i forma składania dokumentów:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych”, należy składać
w kancelarii Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-408 Łódź , ul. Próchnika 11, I piętro

Termin składania dokumentów:

 • 16 marca 2017 roku.

Inne informacje:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Centrum Medyczne zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Centrum Medyczne nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.


Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.