Kariera

Położna do Poradni K

Poszukujemy Położnej do Przyszpitalnej poradni ginekologiczno – położniczej przy ul. Pomorskiej 59

Zakres obowiązków:
 • Wykonywanie świadczeń w zakresie pielęgnacji, profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia.
 • Realizacja zleceń lekarskich w zakresie opieki nad pacjentkami w poradni.
 • Informowanie pacjentek o dostępnych usługach i produktach.
 • Administrowanie dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Wymagania:
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu.
 • Wykształcenie: mgr / licencjat połoznictwa lub średnie medyczne w zawodzie położna.
 • Ukończony kurs pielęgniarstwa dla położnej (lub w trakcie trwania kursu).
 • Ukończony kurs uprawniający do pobierania cytologii.
 • Wysoka kultura osobista, orientacja na pacjenta i empatia.
 • Umiejętność dobrej organizacja pracy.
 • Umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej.
 • Dobra obsługa Pakietu Office.
Atuty:
 • Doświadczenie na stanowisku położnej w poradni ginekologiczno – położniczej.

Miejsce pracy: Łódź, ul. Pomorska 59

Kontakt: CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@centrumrydygiera.pl

Tel. 42 630 95 24

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Aplikuj

Lekarz do poradni POZ dla dorosłych

Zatrudnimy lekarza specjalistę/lekarza z II° specjalizacji do Poradni POZ dla dorosłych 

Możliwe formy współpracy:
 • umowa o pracę – w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowa zlecenie, kontrakt – elastyczny czas pracy,
 • nawiążemy również współpracę z lekarzami z I° specjalizacji czy w trakcie specjalizacji.

Miejsce pracy: centrum Łodzi – ul. Próchnika 11 lub ul. Lumumby 14.
Kontakt: CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@centrumrydygiera.pl
Tel. 42 630 95 24

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Aplikuj

Pracownik Działu Zamówień Publicznych

Zatrudnimy Pracownika Działu Zamówień Publicznych

Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby komórek organizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz usług zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej.
 • Udział w pracach komisji przetargowej, w szczególności w roli sekretarza komisji przetargowej.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
 • Prowadzenie rejestrów m.in. weryfikacja, opisywanie i rejestrowanie wniosków komórek organizacyjnych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych lub konkursów.
 • Publikacja ogłoszeń.
 • Kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów.
 • Sporządzanie planów postępowań oraz rocznych sprawozdań w zakresie zamówień publicznych.
 • Przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach udzielania zamówień.
 • Przygotowywanie sprawozdań z postępowań w zakresie Budżetu Obywatelskiego.
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego dotyczącego realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, przeprowadzanego przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli dotyczące realizowanych postępowań i zadań działu.
 • Obsługa miniPortalu (e-Zamówienia) – narzędzia Urzędu Zamówień Publicznych.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych niezbędnych do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.
 • Wymagane min. dwuletnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych. Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Odpowiedzialność w realizacji zadań.
 • Dobra organizacja czasu pracy.
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.
 • Pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań.
 • Ubezpieczenie grupowe.
 • Pakiet dodatków pozapłacowych – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Miejsce pracy: Łódź
Kontakt: CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@centrumrydygiera.pl
Tel. 42 630 95 24

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Aplikuj

Pielęgniarka POZ
Zakres obowiązków:
 • Wykonywanie świadczeń w zakresie pielęgnacji, profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia.
 • Realizacja zleceń lekarskich w zakresie opieki nad pacjentami w poradni.
 • Informowanie pacjentek o dostępnych usługach i produktach.
 • Administrowanie dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Wymagania:
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu.
 • Wykształcenie: mgr / licencjat pielęgniarstwa lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka.
 • Ukończony kurs: pielęgniarstwo rodzinne (lub w trakcie trwania kursu).
 • Ukończony kurs: szczepienia ochronne dla pielęgniarek.
 • Ukończony kurs EKG.
 • Wysoka kultura osobista, orientacja na pacjenta i empatia.
 • Umiejętność dobrej organizacja pracy.
 • Umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej.
 • Dobra obsługa Pakietu Office.
Atuty:
 • Doświadczenie na stanowisku pielęgniarki POZ.

Miejsce pracy: Łódź
Kontakt: CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@centrumrydygiera.pl
Tel. 42  633 44 71 wew. 305

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Aplikuj


INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informuję, że: Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 13. Jest wyznaczony inspektor ochrony danych – e-mail: rodo@centrumrydygiera.pl

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Pana/Pani dane będą przetwarzanie wyłącznie na potrzeby rekrutacji i nie będą przechowywane po jej zakończeniu ani przekazywane innym podmiotom.